วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แบบทดสอบเรื่องโพรโตคอล

แบบทดสอบ เรื่องโพรโตคอล
1.ข้อใดคือความหมายของโพรโตคอล
ก. การทำงานที่ติดต่อกับโปรแกรมผู้ใช้โดยตรง
ข. กฎระเบียบที่ใช้กำหนดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์คู่หนึ่ง
ค. การเชื่อมต่อเข้ากับสื่อชนิดที่เลือกใช้ในชั้นควบคุมเครือข่าย IPX
ง. การส่งสัญญาณสลับกับเสียงสนทนาที่ใช้ความถี่เดียวกันในช่องสัญญาณเดียวกัน
2. ความหมายที่ใช้ (Semantics) หมายถึง
ก.ระยะเวลาที่ใช้
ข.ทำงานของอุปกรณ์
ค.การกำหนดชนิดคำสั่ง
ง.ลำดับขั้นตอนในการนำส่งข้อมูล
3.โพรโทคอลที่มีใช้งานในยุคแรก คือโพรโตคอลชนิดใด
ก.Physical
ข.Frame
ค.Transport
ง.Proprietary
4. โพรโทคอลจัดการระดับตัวอักษรประกอบด้วยข้อมูลขนาดกี่บิต
ก.8 บิต
ข.4 บิต
ค.16 บิต
ง.32 บิต
5. HTTP เป็นโพรโทคอลที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลในบริการใด
ก. เวิลด์ไวด์เว็บ
ข. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ค. การอัพโหลดข้อมูล
ง. การดาวน์โหลดข้อมูล
6.โพรโตคอล SLIP มีคุณสมบัติเพียงทำหน้าที่อะไร
ก. ใช้เป็นฐานข้อมูลแปลงโดเมนไปเป็นตัวเลข IP
ข. ผนึกข้อมูลของเฟรม IP ทั้งหมด
ค. ทำหน้าที่บริหารตัวเลข IP
ง. ใช้ในสำหรับรับส่งข้อมูล TCP/IP ผ่านพอร์ตอนุกรม
7.โพรโตคอลTCP ทำหน้าที่อะไร
ก. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่ของข้อมูล
ข. การส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สองตัวในเครือข่าย
ค. ทำงานได้เร็วกว่า TCP
ง. ใช้เป็นฐานข้อมูลแปลงโดเมน
8.ข้อใดคือตัวอักษรควบคุมสำหรับโพรโทคอลบีเอสซี
ก.OPO
ข.AND
ค.DER
ง.ACK

9.ข้อใดใช้โพรโตคอลส่งผ่านโทเค็นในเทคโนโลยีแบบบัส
ก. 802.1
ข. 802.2
ค. 802.3
ง. 802.4

10. โพรโทคอลอีเทอร์เน็ต (Ethernet Protocol) ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท
ก. Xerox Corporation
ข. Collision Detection
ค. Office Protocol
ง. Interface

11. โพรโทคอล WAP คำว่า “WAP” ย่อมาจากคำว่า
ก. Wireless Application Protocol
ข. World Application Protocol
ค. Worm Application Protocol
ง. Network Application Protocol

12. ตัวอักษร ”ETB” ในตัวอักษรควบคุมสำหรับโพรโทคอลบีเอสซี ทำหน้าที่อย่างไร
ก. ใช้แสดงจุดสิ้นสุดของบล็อก
ข. ใช้แสดงจุดเริ่มต้นของบล็อก
ค. ใช้แสดงจุดสิ้นสุดของข้อมูลจริง
ง. ใช้แสดงจุดเริ่มต้นของข้อมูลจริง

13.โพรโตคอลใดทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับที่อยู่ของข้อมูล
ก. โพรโตคอล TCP
ข. โพรโตคอลUDP
ค. โพรโตคอล IP
ง. โพรโตคอลDHCP

14.โพรโตคอลใดใช้ในการติดต่อสื่อสารในเครือข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการเครือข่าย NetWare
ก. โพรโตคอล PPP
ข. โพรโตคอล SLIP
ค. โพรโตคอล IPX / SPX
ง. โพรโตคอลDNS

15. TCP/IP ข้อมูลที่ส่งจะถูกตัดออกเป็นส่วนๆ เรียกว่าอะไร
ก. router
ข. gateway
ค. Reply
ง. packets
16.การทำงานของโปรโตคอล SDLC แบบจุดต่อจุดจะมีลำดับการทำงานกี่ขั้นตอน

ก. 6 ขั้นตอน
ข. 5 ขั้นตอน
ค. 4 ขั้นตอน
ง. 3 ขั้นตอน

17.โพรโทคอลชนิดใดเป็นโพรโตคอลสำหรับอีเมล์
ก. SMTP
ข. POP3
ค. IMAP
ง. FTP

18.โพรโทคอล ARCNET ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในปี พ.ศ. ใด
ก. 2521
ข. 2522
ค. 2523
ง. 2520

19. TCP/IPใช้ในกิจการใดของสหรัฐอเมริกา
ก. การทหาร
ข. การศึกษา
ค. ทางวิทยาศาสตร์
ง. การแพทย์

20.ข้อใดอธิบาย รหัส 802.2 ได้ถูกต้อง
ก. กำหนดโครงสร้างโดยรวมของมาตรฐาน 802
ข. อธิบายรายละเอียดของโพรโตคอลในชั้นสื่อสารเชื่อมต่อ
ค. กล่าวถึงโพรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสาร
ง. กำหนดวิธีการสื่อสารขั้นต้น

บทที่ 5 โพรโทคอล

บทที่ 5
โพรโทคอล
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.อธิบายความหมายของโพรโตคอลได้
2.บอกประเภทของโพรโทคอลที่ใช้ในยุคแรกได้
3.อธิบายคุณสมบัติของโพรโทคอลได้
4.อธิบายการทำงานของโพรโทคอล SDLCได้
5.บอกตัวอักษรควบคุมสำหรับโพรโทคอลบีเอสซีได้